Mali cierpią gdy duzi żyją w niezgodzie

Sprawy rodzinne są niezwykle delikatną materią, dlatego też prowadzenie takiej sprawy wymaga nie tylko profesjonalnej pomocy prawnej ale również wsparcia oraz zrozumienia na całym etapie postępowania. Prowadzę sprawy o:

 • podwyższenie/obniżenie alimentów,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • rozwód i separację,
 • podział majątku,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa,
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • rozwiązanie przysposobienia.

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają,Monteskiusz

Oferuję doradztwo oraz kompleksową obsługę w szczególności w zakresie:

 • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzania odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,
 • reprezentowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzania odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
 • prowadzenia spraw z zakresu Ordynacji Podatkowej,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • sporządzania pism, odwołań, zażaleń, skarg (w tym na bezczynność organów administracji publicznej) do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.