Prawo cywilne

Prawo cywilne

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania,Helen Adams Keller

Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych. W ramach tych zagadnień:

 • sporządzam i opiniuję umowy cywilnoprawne,
 • prowadzę sprawy sądowe w zakresie wykonywania oraz odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,

  ponadto prowadzę sprawy sądowe w zakresie m.in.:
 • ochrony dóbr osobistych,
 • immisji sąsiedzkich,
 • skargi pauliańskiej,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • przywrócenia posiadania,
 • służebności,

  a także z zakresu prawa handlowego:
 • zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego i firm,
 • opiniowanie i przygotowanie projektów umów,
 • sporządzanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym.